Adoptee.
A favourites album by Kitty_Cipher

Adoptable (taken)